Termisanakirja

AJOITUS | Timing
Ajoituksella tarkoitetaan palkkion tai ehdollisen vahvisteen eli kehun ja/tai naksun ajoittamista juuri siihen hetkeen, jolloin eläin tekee toivottua asiaa. Mitä tarkempi on ajoitus, sitä nopeammin eläin oivaltaa, mitä siltä odotetaan. Naksua käytetään kehumisen sijaan juuri ajoituksen tarkkuuden parantamiseen.

VIHJE | Cue
Vihjeellä kerrotaan eläimelle, mikä toiminto tai liike sen kannattaa suorittaa saadakseen palkkion. Aloitusmerkki voi olla sana, käsimerkki tai ympäristön tarjoama, esim. vastaantuleva koira toimii vihjeenä, että kannattaa ottaa kontakti taluttajaan, jolloin koira saa palkkion.

EHDOLLINEN VAHVISTE | Conditioned reinforcement
Ehdollinen vahviste on merkki, johon on ehdollistunut ensisijaisen vahvisteen ominaisuudet: esim. naksutin on saanut saman merkityksen kuin nami, joka aina seuraa naksautusta. Tällöin ehdollista vahvistetta voidaan käyttää merkitsemään tietty käytös, jolloin ensisijainen vahviste voidaan antaa hieman myöhemmin. Ehdollinen vahviste kertoo, että vahviste on tulossa.

EHDOLLISTUMINEN | Conditioning
Neutraali ärsyke saa saman merkityksen kuin merkityksellinen ärsyke, esim. naksun ääni merkitsee herkullista namia.

KETJUTTAMINEN | Chaining
Liikkeen useampia osa-alueita liitetään yhteen yhdestä aloitusmerkistä tapahtuviksi. Ketjuttaminen voidaan tehdä etuperin tai takaperin, jolloin liikkeen osa-alueita lisätään joko ennen liikkeen ensimmäistä suoritettua osa-aluetta tai liikkeen ensimmäisen osa-alueen perään.

KLASSINEN EHDOLLISTUMINEN | Classical conditioning
Klassisessa ehdollistumisessa neutraali ärsyke saa saman merkityksen kuin merkityksellinen ärsyke, esim. Pavlovin koirat, jotka oppivat yhdistämään kellon äänen ruokaan ja lopulta alkoivat kuolata pelkästä kellon äänestä.

KRITEERI | Criteria
Kriteeriksi kutsutaan asiaa, jonka halutaan muuttuvan koulutuksen edetessä. Esimerkiksi luoksetuloharjoituksessa kriteerin nosto tarkoittaa etäisyyden lisäämistä ja lisäämällä erilaisia häiriöitä. Kriteeriä nostetaan, kun 80 % eli neljä viidestä suorituksesta onnistuu. Jos koiran antaa toistaa liikkeen jotain vaihetta yli tuon 80 %, on huomattavan vaikeaa enää edetä. Jos taas etenee liian nopeasti, ei koira enää tiedä, mitä siltä vaaditaan. Kannattaa huomioida, että kriteereitä ovat myös häiriöt ja ympäristö. Kun kriteerin nostona toimii ympäristön vaihto, on vaatimustasoa laskettava muilta osin hetkellisesti.

KÄYTTÄYTYMISKETJU | Behavioral chain
Toimintoja yhdistetään tapahtumaan yhdestä aloitusmerkistä, esimerkiksi nouto sisältää monta osaa: heitetyn kapulan nouto, ohjaajan eteen istuminen kapula suussa, kapulan luovutus ja siitä perusasentoon meneminen.

LATENSSI | Latency
Aika, joka kuluu vihjeen antamisesta käytöksen alkamiseen. Toivottu latenssi on nolla, eli käytös alkaa välittömästi vihjeestä. 

NEGATIIVINEN RANKAISU tai NEGATIIVINEN HEIKENNE | Negative punishment P-
Eläimen haluama asia poistetaan sen ympäristöstä, jolloin toiminta vähenee. Poistettava asia voi olla esim. koiralla ulos lähdön yhteydessä hihnan laittaminen takaisin naulaan ja lenkin siirtäminen, jos koira hyppii. Tai ruokakupin nostaminen pois, jos koira hyppii ruokaa annettaessa. Negatiivinen rankaisu kohdistuu aina siihen, mitä koira juuri sillä hetkellä haluaa, joka takaa rankaisun tehon. Negatiivinen rankaisu on eläinystävällisempi kuin positiivinen rankaisu, ja kohdistuu aina oikeaan asiaan. Kuten vahvisteen kanssa, myös rankaisujen kanssa on ajoituksen oltava juuri kohdallaan. 

NEGATIIVINEN VAHVISTE | Negative reinforcement R-
Epämiellyttävä asia poistetaan koiran ympäristöstä, jolloin toiminta lisääntyy. Negatiivinen vahvistaminen on mahdollista vain, jos koira tietää positiivisen rankaisun seuraavan tiettyä toimintoa. Negatiivista vahvistamista käytetään esim. seuraamisen opettamisessa silloin, kun hihnasta nypitään koiran poiketessa oikealta paikaltaan.

NIMEÄMINEN | Adding the cue
Kun koira tarjoaa aktiivisesti toimintaa ja toiminta on täsmälleen oikein (esim. koira tulee luoksetulossa täsmällisesti ja suoraan ohjaajan eteen oikealle etäisyydelle), täytyy liike nimetä eli siihen liittää toiminnan aloittava vihje (lupa suorittaa toiminto).

OPERANTTI EHDOLLISTUMINEN | Operant conditioning
Käytetään myös termejä välineellinen tai toiminnallinen ehdollistuminen. Eläimen toiminta toimii tavallaan välineenä, jolla eläin saa tahtomansa (esim. makupalan). Eläin oppii ymmärtämään käytöksen ja sen seuraamusten välisen yhteyden.

PREMACKIN PERIAATE | Premack's Principle
Todennäköisempi (tutumpi) toiminto vahvistaa vieraampaa toimintoa näiden esiintyessä peräjälkeen järjestyksessä ’vieraampi – tutumpi’. Periaatetta hyödynnetään takaperin ketjuttamisessa, jolloin edetään aina vieraammasta toiminnosta kohti tutumpaa.

POSITIIVINEN RANKAISU | Positive punishment P+
Positiivisessa rankaisussa eläimen ympäristöön lisätään jotain epämiellyttävää, jolloin toiminta vähenee.

POSITIIVINEN VAHVISTE | Positive reinforcement R+
Eläimelle mahdollistetaan jotain miellyttävää esim. makupala tai lelu, jolloin naminantohetkellä tai ehdollisen vahvisteen aikana käynnissä ollut toiminta lisääntyy.

RANKAISU tai HEIKENNE | Punishment
Rankaisut ovat asioita, jotka vähentävät toimintaa. Rankaisu voi olla fyysinen tai sanallinen, tai koiran odottaman palkkion poisto. Koiran tahtoman asian eli palkkion poisto on usein tehokkain rankaisu. 


SAMMUTTAMINEN | Extinction
Ei-toivottu käytös jätetään huomiotta, jolloin käytös, josta ei ole koiralle mitään hyötyä, jää pois eli sammuu. Kun toimintaa pyritään tietoisesti sammuttamaan, täytyy huomioida myös ympäristön tarjoamat vahvisteet. 

TAKAPERIN KETJUTTAMINEN | Backward chaining 
Liikkeen pieniin osiin jaetut osat ketjutetaan aloittaen lopusta lisäten alkuun aina uusi osa. Esim. noudossa opetetaan ensin pitäminen, sitten kapulan nosto maasta ja viimeisenä heitetyn kapulan nouto. Tällöin liike etenee aina vieraammasta osa-alueesta kohti tutumpaa, jolloin tuttu osa-alue vahvistaa vieraampaa (Premackin periaate, Premack’s Principle)

VAHVISTE | Reinforcement
Vahvisteet eli palkkiot ovat asioita, jotka lisäävät toimintaa. Vahvisteena voi toimia ruoka, lelu, ulospääsy tai mikä tahansa asia, jonka eläin tuntee mielekkääksi. Vahvisteen kannattaa aina ajatella verbinä, ei substantiivina: vahvisteena on tekeminen, ei asia: syöminen, ei ruoka tai leikkiminen, ei lelu. 

VAHVISTETIHEYS | Rate of reinforcement
Vahvistetiheydellä tarkoitetaan vahvisteiden välistä aikaa eli sitä, kuinka usein koira saa vahvisteen. Jotta oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta, tulisi vahvisteiden tulla maksimissaan viiden sekunnin välein, mieluummin vieläkin tiheämmin.

ÄRSYKEKONTROLLI tai VAIKUTEHALLINTA | Stimulus control
Kun liike on ärsykekontrollissa, koira tarjoaa sitä vain ja ainoastaan yhdestä vihjeestä, käskystä eikä milloinkaan muulloin. Ärsykekontrollin kouluttamisessa on neljä vaihetta:

- koira tekee liikkeen X vihjeestä X / istuu kun sanoo ’istu’
- koira ei tee liikettä Y vihjeestä X / ei mene maahan, kun sanoo ’istu’
- koira ei tee liikettä X vihjeestä Y / ei istu, kun sanoo ’maahan’
- koira ei tee liikettä X muulloin kuin vihjeestä X / ei istu muulloin, kuin vihjeestä ’istu’

 

Termisanakirjamme ei ole kaikenkattava! Voit vinkata tarvittavat termit, niin lisäämme ne! 

 
 
Hakuehtoihin sopivia tuotteita ei löydy.